Ph.D. Associate Professor Furman Wojciech

Ph.D. Associate Professor Wojciech Furman

Contact

wojciech.furman@ur.edu.pl
17 872 11 15

His research interests include journalism understood as one of the types of communication. A superior field of his investigation is the area of communication, especially the one of political communication. His specific research activities concern journalistic genres, connections between journalism and public relations, political parallelism and media systems in different countries. 
 
 

Publication


Książki (autor lub redaktor naukowy)

 • Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 195 ss., współredaktor.
 • Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, 293 ss.
 • Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, 240 ss., współredaktor.
 • Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, 259 ss.
 • Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, 208 ss., współredaktor
 • Internetowe gatunki dziennikarskie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, 247 ss., współredaktor.
 • Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, 221 stron, współredaktor.
 • Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, 312 stron, współredaktor.
 • Lokalne komunikowanie polityczne, red. nauk. W. Furman, P. Kuca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 177.
 • Ludzie polskich mediów. Celebryci a redaktorzy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 133 ss., współredaktor.
 • Media regionalne i lokalne a demokracja na szczeblu lokalnym, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998, 166 ss., współredaktor.
 • Media regionalne i lokalne a idea i praktyka integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2001, 251 ss., współredaktor.
 • Media regionalne. Sukcesy i porażki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2008, 267 ss., współredaktor.
 • Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, 344 ss., współredaktor.
 • Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, 229 ss., współredaktor.
 • Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2002, 260 ss., współredaktor.
 • Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, 197 ss., współredaktor.
 • Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 226 ss., współredaktor.
 • Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 229 ss., współredaktor.
 • Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2005, 249 ss., współredaktor.
 • Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, 326 ss., współredaktor.
 • Sekrety public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2000, 2002 (wydanie II zmienione), 132 ss.
 • W kręgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000, 254 ss., współredaktor.
 • Źródła informacji dla dziennikarza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 181 ss., współredaktor.
 • Korespondent wojenny. Etyka - historia - współczesność, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2012, 253 ss., współredaktor.


Opracowania w dziełach zbiorowych

 • Czy i jak korzystać z materiałów public relations, [w:] Źródła informacji dla dziennikarza, red. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 136-167.
 • Czy publikacje WikiLeaks zmieniły dziennikarstwo?, [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, s. 47-61.  
 • Czy Ryszard Kapuściński był dziennikarzem?, [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 69-78.
 • Dziennikarstwo a public relations. Cechy wspólne i różnice na przykładzie czasopism o zdrowiu, [w:] Tworzydło Dariusz, Soliński Tomasz (red.), Public relations w teorii i praktyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 51-60.
 • Dzienniki regionalne Podkarpacia jako partner władzy samorządowej, [w:] „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, red. Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 183-191.
 • Dzienniki regionalne Podkarpacia jako partner władzy samorządowej w latach 2009-2012, [w:] Region i regionalizm w socjologii i literaturze, red. A. Pawłowska, Z. Rykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 212-224.
 • Europejski wymiar regionalnej gazety codziennej, [w:] W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka – kultura – media, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2004.
 • Ewolucja gatunków dziennikarskich w latach 1973-1998 (na przykładzie tygodników), [w:] Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185.
 • Formy komunikowania się samorządu z ludnością (na przykładzie czasopisma samorządowego, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2, Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 373-389.
 • Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, 2009 (wydanie II zmienione), s. 124-174.
 • Globalizacja a warunki pracy dziennikarzy, [w:] Nauka i duchownist u sistemy suczasnogo uprawlinija. Zbirnik tez miżnarodnoj naukowo-prakticznoj konferencji, Społom, Lviv 2012, s. 12-13.
 • Interefikacja dziennikarstwa i public relations w dwóch wybranych gazetach, [w:] Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełowmie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 209-223.
 • Internetowy komunikat dla mediów, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 211-218.
 • Komunikowanie przez konflikty. Monolog czy dialog kultur w codziennej prasie regionalnej Polski Południowo-wschodniej w roku 1998, [w:] W kręgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000, s. 57-72.
 • Literatura czy dziennikarstwo? Uwagi o reportażach prasowych wyróżnionych w konkursie Grand Press 2008, [w:] Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 124-133.
 • Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach 1918 i 1956-57, [w:] Październik 1956. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski, Kraków 1996, s. 287-294.
 • Massenmedien in Polen. Eine erfolgreiche Transformation, [w:] Jonkisz Ewa, Müller Lothar (red.), Management Guide Polen, Cross-Culture Publishing, Frankfurt am Main 2006, s. 65-73.
 • Między tradycją a rozsądkiem, [w:] W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka – kultura – media, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2004.
 • Negocjator i harcownik, [w:] Historia – Polityka – Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, red. W. Bonusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 404-411.
 • Pamięć i magia. Wokół reportażu Mariusza Szczygła Dowód miłości, [w:] Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 87-96.
 • Paradoks prasy samorządowej na przykladzie „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, [w:] Media regionalne. Sukcesy i porażki, red. J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2008, s. 237-246.
 • Propaganda czy public relations? Dwa wybrane przypadki z USA i Polski, [w:] Soliński Tomasz, Tworzydło Dariusz (red.), Public relations – narzędzia przyszłości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007, s. 57-71.
 • Przenikanie wzorów działania public relations i reklamy do dziennikarstwan w czasopismach poradnikowych, [w:] Public relations w komunikowaniu społeczny i marketingu, red. J. Olędzki, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2010, s. 371-381.
 • Pseudowydarzenie jako technika public relations, [w:] Vira i rozum. Tezy vseukrainskoj naukovo-prakticznoj konferencji, Komisija v spravach molodii Ukrainskoj Greko-Katoliczeskoj Cerkvi, Lviv 2010, s. 141-146.
 • Public relations – skuteczny instrument budowy wizerunku jednostki terytorialnej, [w:] Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, red. K. Kaszuba, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2010, s. 95-135.
 • Public relations: dążenie do panowania czy do porozumienia, [w:] Public relations w czasach mp3 i Internetu, red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008, s. 71-82.
 • Public relations: zmiejszanie czy powiększanie nierówności w sferze komunikowania. Próba odczytania publikacji miesięcznika „Press” z lat 1996-2002, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt międzynarodowy, sektorowy i lokalny, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2004, s. 385-397.
 • Rola społeczna dziennikarza medium regionalnego. Podstawowe pytania, [w:] Hałaj Joanna B. (red.), Współczesna rola oraz zadania mediów regionalnych i lokalnych. Pierwszy dzień mediów. Rzeszów 2007, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007, s. 23-36.
 • Spór o ulicę Władysława Kruczka w Rzeszowie jako przykład zlekceważenia działań public relations, [w:] Problemy i wyzwania public relations w świetle badań i praktyki, red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009, s. 251-259.
 • Świat wirtualny czy świat Gutenberga? Spór o ACTA w polskich tygodnikach opinii z początkiem 2012 roku, [w:] M. Kaczmarczyk, D. Rott (red. nauk.), Problemy konwergencji mediów, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Verbum: Praha, Sosnowiec-Praga 2013, s. 25-34.
 • Twórca, celebryta, błazen czy prowokator? Wizerunki Adama Darskiego, [w]: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń (red.), Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 56-66.
 • Unia Europejska jako projekt totalitarny. Uroki polskiego eurosceptycyzmu, [w] Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2001, s. 135-148.
 • Wymiary kultury dziennikarskiej tygodników lokalnych Podkarpacia, [w:] Lokalne komunikowanie polityczne, red. nauk. W. Furman, P. Kuca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 118-132.
 • Dobro wspólne w przekazach public relations, [w:] Wartości w mediach - z dolin na szczyty, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Biblos, Tarnów 2012, s. 153-167.

 

Artykuły

 • Jakość pracy redaktora gazety, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” 2001, nr 2, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn, s. 139-151.
 • Obserwator czy uczestnik? Dwa podejścia do obiektywizmu dziennikarskiego, "Polityka i Społeczeństwo" 2012, nr 9, s. 99-108.
 • Obserwator, uczestnik czy specjalista public relations? „Super Nowości” przeciwko prezydentowi Rzeszowa jesienią 2010 roku, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1, s. 65-80.
 • Paralelizm polityczny polskich tygodników opinii na przykładzie sporu o Lecha Wałęsę w 2008 roku, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 2 (41), s. 49-57.
 • Przenikanie wzorów działania public relations i reklamy do dziennikarstwa w czasopismach poradnikowych, http://konferencjapr.id.uw.edu.pl/pliki/furman-pelny.pdf
 • Pseudowydarzenie w public relations i dziennikarstwie, "Athenaeum" 2012, vol. 34, s. 59-71.
 • Publikacje dzienników regionalnych na temat aktywności deputowanych do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia, „Polityka i Społeczeństwo” 2010, nr 7, s. 26-36.
 • Uzasadnianie decyzji jako narzędzie marketingu politycznego poza okresem kampanii wyborczej. Analiza zawartości tygodników lokalnych, "Polityka i Społeczeństwo" 2013, nr 1, s. 89-101.


Recenzje

 • Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków 2010, 284 ss., rec.: ..., "Polityka i Społeczeństwo" 2011, nr 8, s. 374-377.
 • Brandts E., Pferde zwischen den Fronten, Zugvogel Verlag Wenzel, München 2007, 158 ss., rec.: …, „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 141-143.
 • Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 180 ss., rec.: …, „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 257-259.
 • Kołodziej Jacek H., Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie,  komunikowanie, 508 ss., rec: ..., "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2011, nr 4, s. 232-235.
 • McCombs M., Setting the Agenda. The Mass Media and Public Opinion, 184 ss., rec.: ..., "Polityka i Społeczeństwo" 2007, nr 4, s. 136-139.
 • Pietrzak H., Hałaj J.B., Rzecznik prasowy, rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 288-290.
 • Weichert S., Kramp L., Jakobs H.J., Wozu noch Journalismus? Wie das Internet einen Beruf verändert, rec.: ..., "Polityka i Społeczeństwo" 2012, nr 9, s. 354-356.
 • Hud B., Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Pracownia Wydawnicza, Lwów-Warszawa 2013, 400 ss., rec: …, Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 3 (11), s. 134-136.
 • Pleszczyński J., Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, 490 ss., rec: … „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 4, s.166-169.
 • Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, 140 ss., rec.: ..., "Polityka  i Społeczeństwo" 2012, nr 10, s. 179-182.


Hasła

 • Autorstwo 43 haseł w Słowniku terminologii medialnej (red. W Pisarek), Universitas, Kraków 2006, 250 ss.