Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej „Praktyczne aspekty stosowania kodeksu wyborczego w kontekście wyborów samorządowych w Polsce w 2014 r.”

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej "Praktyczne aspekty stosowania kodeksu wyborczego w kontekście wyborów samorządowych w Polsce w 2014 roku", która odbędzie się w Rzeszowie, w dniach 8-9 grudnia b.r. Będzie ona poświęcona pierwszym wyborom samorządowym przeprowadzonym na postawie Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. Dodatkową okazją do podjęcia dyskusji nad kondycją polskiej samorządności jest zbliżające się 25-lecie samorządu gminnego, którego utworzenie w 1990 r. uznaje się za jedną z najważniejszych reform wprowadzonych po 1989 r.

Celem konferencji jest zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań naukowych mieszczących się w zakresie szeroko rozumianych skutków wprowadzenia kodeksu wyborczego. Dyskusja będzie dotyczyć: równego dostępu komitetów wyborczych do mediów publicznych, sposobów finansowania kampanii wyborczej przez komitety wyborcze, kreowania wizerunku kandydatów, różnych strategii wyborczych oraz ograniczeń alternacji władzy na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Wyrażamy nadzieję, że w trakcie konferencji, dyskusję podejmą specjaliści z różnych dziedzin nauki: politologii, prawa, ekonomii, socjologii i innych. Przygotowane artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym (6 punktów).

Zgłoszenia: do 30 XI 2014 r. na adres: annapieta_szawara@op.pl

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł należy uiścić do 05.12.2014 r. Obejmuje ona wyżywienie w trakcie konferencji, nocleg oraz druk wygłoszonych wystąpień konferencyjnych, po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Termin nadsyłania artykułów do monografii, przygotowanych według załączonych wymogów redakcyjnych, upływa 30 stycznia 2015 r. Należy je przesłać na adres: annapieta_szawara@op.pl.

Teksty niespełniające wymogów edytorskich nie będą przyjmowane. Przesyłając artykuły do monografii autorzy wyrażają zgodę na poddanie ich procedurze recenzji. Do tekstu należy dołączyć pisemne oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie uczestniczy ona aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym (druk w załączeniu), jak również oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów (druk w załączeniu).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji: dr Anna Pięta-Szawara, tel. 668-178-915, @: annapieta_szawara@op.pl

W imieniu organizatorów:
          prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska
          Kierownik Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki
          Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Karta zgłoszenia

Oświadczenia

Wymogi redakcyjne