Studia I stopnia 

 

Program kształcenia cykl kształcenia 2018/2019

 

Program kształcenia cykl kształcenia 2017/2018

 

Specjalności w ramach kierunku:

  • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, których przedmiot działalności jest związany z bezpieczeństwem. Dotyczy to praktycznej znajomości norm prawnych regulujących ich funkcjonowanie, wiedzy na temat zadań administracji publicznej w tym wymiarze oraz problematyki z zakresu zarządzania kryzysowego. Posiada praktyczną wiedzę z obszaru nauk społecznych, związaną z zagadnieniami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa państwa. Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Posiada podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Posiada wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa. Nabywa wiedzę dotyczącą metodologii prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w badaniach nad bezpieczeństwem.

Absolwent potrafi dostrzegać, analizować i przewidywać zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, państwowej i globalnej. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa od strony praktycznej, posługując się pojęciami charakterystycznymi dla studiowanego kierunku. Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji. Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń. Posiada umiejętność analizowania krajowych problemów bezpieczeństwa, potrafi wykorzystywać wiedzę tworząc scenariusze rozwiązań problemów bezpieczeństwa. Absolwent potrafi rozwiązywać inne problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Potrafi planować i organizować pracę takiego zespołu.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, docenia znaczenie efektywności pracy zespołowej w organizacjach politycznych, w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Nabywa umiejętności do kierowania małymi zespołami ludzkimi. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Znajduje zatrudnienie w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem w jego praktycznym wymiarze. Absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pełnienia funkcji w instytucjach sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (policja, Straż Graniczna, straże miejskie, centra zarządzania kryzysowego i inne).

 

          Studia II stopnia  od roku akademickiego 2020/2021

 

Program kształcenia cykl kształcenia 2020/2021