Informacje o konferencji

 

                                                                                                                                                                              

 

INSTYTUT NAUK O POLITYCE

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

oraz

STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET

 

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI KOBIET
oraz
I PODKARPACKI KONGRES KOBIET

 

Rzeszów, 18-19 czerwca 2015 r.

 

Dynamiczny charakter przestrzeni publicznej, angażującej obywateli w sprawy społeczne i polityczne, sprzyja formułowaniu pytań o zakres wpływu i udziału w niej kobiet. Równocześnie stwarza okazję do analizy kierunków i perspektyw zmian następujących w tym zakresie, ujawniających niejednokrotnie niezrozumienie istoty polityki równościowej w odniesieniu do poszczególnych obszarów życia. Stąd też celowe wydaje się podjęcie dyskusji na temat miejsca i roli kobiet we współczesnym świecie, ich (nie)obecności w różnych płaszczyznach aktywności obywatelskiej, a także form ich zaangażowania, nie tylko w wymiarze państwowym i międzynarodowym, ale też w środowisku lokalnym.  Okazją ku temu będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Obszary aktywności kobiet” połączona z I Podkarpackim Kongresem Kobiet. Wydarzenie to, stanowiące pierwszą tego typu inicjatywę w regionie, w zamyśle organizatorów posłużyć ma z jednej strony podjęciu naukowej refleksji w zakresie problematyki kobiecej, zaś z drugiej stworzeniu regionalnego forum integrującego środowiska kobiece z terenu województwa podkarpackiego. Regionalny wymiar wydarzenia wydaje się być szczególnie istotny z uwagi a potrzebę budowy systemu współpracy środowisk kobiecych. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z ich celami, formami działania, planami, sukcesami, ale także barierami i trudnościami, na które napotykają. Liczymy, że wydarzenie na trwałe wpisze się w kalendarz podkarpackich wydarzeń i stanie się przyczynkiem do budowy sieci trwałych relacji i wzmacniania środowisk kobiecych województwa podkarpackiego. 

 

            W dniu 18 czerwca, w ramach I Podkarpackiego Kongresu Kobiet, zapraszamy do uczestnictwa w debacie,  podczas której przedstawiciele świata nauki, polityki oraz biznesu i mediów będą analizowali sytuację kobiet oraz możliwości ich angażowania się, a także bariery i ograniczenia, w każdej ze wspomnianych sfer.

 

Z kolei 19 czerwca zapraszamy do udziału w konferencji naukowej. Po obradach plenarnych dyskusja będzie odbywała się w czterech panelach tematycznych, dających możliwość wieloaspektowego ujęcia problematyki zaangażowania kobiet w różnych sferach ich aktywności, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i w zakresie analiz praktycznych. Organizatorzy proponują skoncentrowanie się na kwestiach kobiecych dotyczących kilku płaszczyzn ich aktywności:

           

Sfera zawodowa:

- rozwiązania prawne, instytucjonalne i organizacyjne sprzyjające aktywności zawodowej kobiet;

- sytuacja matek na rynku pracy

- możliwości wsparcia rozwoju zawodowego kobiet;

- dysproporcje w zakresie wynagradzania kobiet i mężczyzn;

- kobieta w roli pracownika;

- kobieta w roli pracodawcy;

- zawody „niekobiece” – bariery i trudności kobiet w dostępie do niektórych zawodów;

- kobiety w nauce i kobiety dla nauki – szanse kobiet w środowisku akademickim

 

 Sfera polityczna:

- zaangażowanie polityczne kobiet – kobiety w polityce – fikcja czy możliwość działania?

- udział kobiet w wyborach (samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich – doświadczenia polskie i zagraniczne);

- kobiety w administracji publicznej;

 

Sfera społeczna:

- czy trzeci sektor to domena kobiet?

- zaangażowanie kobiet w działania na rzecz społeczności lokalnych;

- trzeci sektor jako obszar aktywności społecznej i zawodowej kobiet;

 

Sfera kultury i mediów:

- sektor kultury – czy zdominowany przez kobiety?

- instytucje kultury jako obszar zaangażowania kobiet;

- obraz kobiety w przekazach medialnych;

- kobieta – dziennikarz/reporter – wyzwania i trudności;

 

 

Efektem debaty konferencyjnej upowszechniającym poruszaną tematykę będzie recenzowana monografia naukowa, która ukaże się pod koniec 2015 roku. Szczegóły dotyczące przygotowania tekstów znajdują się w zakładce: Komunikaty.

 

Patronaty

 

Z przyjemnością informujemy, że Ogólnopolską Konferencję Naukową Obszary aktywności kobiet i I Podkarpacki Kongres Kobiet patronatami honorowymi objęli:

 

Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania
prof. Małgorzata Fuszara

 

Wojewoda Podkarpacki
Małgorzata Chomycz-Śmigielska

 

 

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl

 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc

 

 
 
Partnerzy wydarzenia

 

Z przyjemnością informujemy, że partnerami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Obszary aktywności kobiet oraz I Podkarpackiego Kongresu Kobiet zostali:

 

 

 

 

 

 

Partnerzy medialni

           

 

 

W imieniu organizatorów

dr Anna Kołomycew

dr Anna Pięta-Szawara

Uniwersytet Rzeszowski