Program kształcenia cykl kształcenia 2018/2019

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Program kształcenia cykl kształcenia 2017/2018

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Specjalności w ramach kierunku

Studia I stopnia

DZIENNIKARSTWO POLITYCZNE

ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM

Studia II stopnia

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM I REGIONALNYM

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta politologii, studia I stopnia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada ogólną wiedzę umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów politycznych oraz analizowanie bieżących wydarzeń z zakresu polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Posiada umiejętność zbierania i systematyzowania informacji, a także korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. W zależności od ukończonej specjalności absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, biznesie, organizacjach pozarządowych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, oraz związanych z bezpieczeństwem podmiotach sektora prywatnego. Znajduje też zatrudnienie w redakcjach mediów regionalnych i ogólnokrajowych, a także na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją, prowadzeniem polityki informacyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach i organizacjach politycznych.

 

Sylwetka absolwenta politologii, studia II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia  posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą rzeczywistości politycznej, umożliwiającą rozumienie zachodzących w niej zmian. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych analiz procesów zachodzących w życiu publicznym, potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Absolwent umie analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz relacje między innymi podmiotami życia społecznego. Posiada umiejętności pozwalające na trafną analizę podejmowanych decyzji politycznych. W zależności od ukończonej specjalności absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z opracowaniem i realizacją strategii rozwoju regionalnego i lokalnego. Zdobywa też kwalifikacje do pracy w instytucjach bezpieczeństwa narodowego, korporacjach międzynarodowych, a także jako analityk sytuacji międzynarodowej. Znajduje też zatrudnienie w mediach tradycyjnych i nowych. Może pracować jako specjalista z zakresu komunikowania zarówno w firmach prywatnych, instytucjach jak i organizacjach pozarządowych.